Obnovené varhany mohou opět plnohodnotně sloužit

 24.01.2024

Restaurátoři dokončili obnovu hrací části varhan umístěných v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Byla jim vrácena podoba z období svého vzniku v roce 1897.

Díky Boží pomoci a přímluvě sv. Josefa bylo na přelomu tohoto roku zdárně dokončeno restaurování hrací části varhan umístěných v bučovickém kostele. Dvoumanuálové romantické varhany disponují 23 rejstříky s 1 502 píšťalami.

HISTORIE

Zvukově unikátní romantické dvoumanuálové varhany s 20 rejstříky a 1 245 píšťalami postavila pro kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích uničovská firma bratří Braunerů v roce 1897 za 4 261 zlatých. Firma využila stávající neobarokní varhanní skříň s výzdobou pocházející patrně ze staršího nástroje, kterou navrhlo Moravské průmyslové muzeum v Brně. Varhany byly výrazně upraveny již v roce 1908 a následně zcela přestavěny v roce 1935. Oba zásahy byly provedeny kutnohorským závodem Jana Tučka, který nástroj vydával za svůj opus 418. Kvalita přestavby však dosahovala nízké úrovně, proto bylo nutné nástroj neustále opravovat, a to i často rukou neodbornou, což vedlo k jeho havarijnímu stavu až na pokraji životnosti. V tomto neútěšném stavu varhany sloužily do roku 2021, kdy bylo zadáno jejich restaurování do zvukové podoby konce 19. století.

PROCES

Náročné práce, které probíhaly v letech 2021–2023, se zhostil varhanářský závod Antona Škrabla z Rogašky Slatiny ve Slovinsku ORGLARSTVO ŠKRABL, d.o.o. Výdaje dosáhly částky téměř 6,8 milionu korun.

Restaurátorské práce byly zahájeny demontáží píšťalového fondu. Následovalo provedení restaurátorského a srovnávacího průzkumu jednotlivých dílů a vyhodnocení poznatků, které byly projednány na kontrolním dni se zástupci NPÚ a orgánu státní památkové péče. Po vydání povolení vývozu památky byl rozebraný píšťalový fond na konci roku 2021 převezen za účelem restaurování do Slovinska, do ateliéru restaurátorské firmy. Ve slovinské dílně byly také zhotoveny restaurátorské kopie dílů, které nebylo možné restaurovat (hrací stůl, traktura, vzdušnice a vzduchová soustava). Během prací se konaly v dílně varhanáře pravidelné kontrolní dny, kdy byly jednotlivé restaurátorské postupy dále konzultovány. Následně byly jednotlivé díly kompletovány a baleny. Na konci dubna 2023 byly přivezeny zrestaurované části zpět do bučovického kostela. Levá boční loď kostela sloužila jako depozit, do kterého se jednotlivé části nástroje ukládaly. Následovala náročná instalace a ladění.

Již v roce 2022 proběhlo restaurování skříně varhan. Práce provedla odborná restaurátorská firma A.Q. Attentus Qualitatis s.r.o. a výdaje dosáhly částky 847 000 korun. Bližší informace k restaurování skříně ZDE.

Restaurováním se nástroji vrátila jeho původní autenticita, vzhled a plnohodnotná funkčnost. Zvuková část nástroje byla restaurována do romantické varhanní dispozice, tedy do podoby nástroje bratří Braunerů, ze kterého bylo dochováno cca 80% píšťalového fondu. Zrestaurované unikátní mechanické romantické varhany s pomocnými zařízeními firmy Brauner včetně zrestaurované varhanní skříně s uměleckořemeslnou a sochařskou výzdobou jsou jedinečným nástrojem daného slohového období a obohacují tak region po historické i stylově-zvukové stránce.

Obnova varhan je součástí projektu s názvem „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“, na níž se bučovické farnosti podařilo získat grant z Fondů EHP 2014 – 2021 v rámci programu Kultura. Významnou finanční podporu poskytl také Jihomoravský kraj. Farnost Bučovice je vděčna i za štědrost projevenou z řad firem a drobných dárců.

gallery


gallery


Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska