Restaurování bučovických varhan zahájeno

 02.12.2021

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích byla koncem listopadu zahájila generální obnova varhan.

Obnova varhan je rozdělena na dvě části, a to na restaurování hrací části varhan, kterou bude realizovat slovinská firma Orglarstvo Škrabl, d.o.o. a na restaurování památkově chráněné varhanní skříně s barokní výzdobou, které se ujme česká firma A.Q. Attentus Qualitatis s.r.o.

Prvním krokem byla demontáž hrací části varhan. Byl proveden restaurátorský a srovnávací průzkum jednotlivých dílů a vyhodnocení poznatků, které byly projednány na prvním kontrolním dni se zástupci NPÚ a orgánu státní památkové péče. Rozebraný píšťalový fond byl převezen za účelem restaurování do Slovinska, do ateliéru restaurátorské firmy. Zde budou také zhotoveny restaurátorské kopie dílů, které není možné restaurovat. Práce na obnově skříně budou zahájeny na jaře příštího roku.

Obnova varhan potrvá dva roky. Celkové výdaje na restaurování varhan dosahují téměř 7,7 mil. Kč. Restaurování varhan je součástí projektu s názvem „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“, na jehož realizaci se bučovické farnosti podařilo získat grant z Fondů EHP 2014 – 2021 v rámci programu Kultura. Další významnou finanční podporu poskytl Jihomoravský kraj. Farnost je vděčna i za štědrost projevenou z řad firem a drobných dárců. 

gallery


Původní varhany byly postaveny neznámým varhanářem v roce 1788. Po 100 letech užívání však byly natolik zchátralé, že jejich hrací část byla v roce 1897 vyměněna - jednalo se o vestavbu nového stroje do staré varhanní skříně. Nový nástroj byl postaven uničovským varhanářským závodem bratří Braunerů. Farní kronika uvádí, že varhany pneumatické soustavy byly objednány u bratří Brauner za 4261 zlatých. Varhany mají 20 rejstříků a 1245 píšťal, z nichž jest 261 dřevěných a 839 cínových, 2 manuály a jeden pedál. Varhany byly roku 1897 dodány, prozkoumány a co velmi dobrý nástroj uznány a po obdrženém povolení tehdejším farářem Janem Strakou na slavnost Zvěstování Panny Marie 25. května 1897 posvěceny.

Varhany byly po zvukové stránce mimořádné, jejich technické zázemí však nebylo příliš kvalitní. Na začátku 20. stolení byl bučovický nástroj dvakrát razantně přestavěn a předisponován firmou Jan Tuček z Kutné Hory. Kvalita přestavby však dosahovala nízké úrovně, proto bylo nutné nástroj neustále opravovat, a to i často rukou neodbornou, což vedlo k jeho současnému stavu, kdy je na pokraji životnosti.

Restaurováním se nástroji vrátí jeho původní autenticita, vzhled a plnohodnotnou funkčnost. Zvuková část nástroje bude restaurována do podoby r. 1897 - do romantické varhanní dispozice, tedy do podoby nástroje bratří Braunerů, ze kterého je dochováno cca 80% píšťalového fondu. Zrestaurované unikátní mechanické romantické varhany s pomocnými zařízeními fy Brauner včetně zrestaurované varhanní skříně s uměleckořemeslnou a sochařskou výzdobou budou jedinečným nástrojem daného slohového období a obohatí tak region po historické i stylově-zvukové stránce.


gallery


Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska