Obnovené varhany byly požehnány a projekt bučovické farnosti slavnostně zakončen

 29.03.2024

Rozsáhlý projekt včetně generální obnovy varhan má za sebou kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích. Výdaje projektu dosáhly téměř 18 miliónu korun. Částka přesahující 7,6 miliónů korun pomohla odstranit havarijní stav varhan.

V neděli 17. března v odpoledních hodinách proběhlo slavnostní zakončení projektu s názvem „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“. Akce byla zahájena komentářem k průběhu projektu a restaurování varhan. Několik milých vět pronesli také hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich a starosta města Bučovice PhDr. Jiří Horák, Ph.D., kteří přijali pozvání a akce se zúčastnili. Následovala děkovná mše svatá ke cti svatého Josefa, kterou celebroval generální vikář Biskupství brněnského Mons. Pavel Kafka  a pří níž byly požehnány zrestaurované varhany. Obřad byl hudebně doprovázen místním chrámovým sborem. Bylo to téměř na den 3 roky od prvního setkání v rámci projektu, kdy farnost v kostele právě v den svátku sv. Josefa děkovala za úspěch při podání žádosti o dotaci z Fondů EHP, a kdy byl s důvěrou svěřen sv. Josefovi do ochrany celý průběh realizace. 

Po mši svaté následoval inaugurační koncert. Obnovený nástroj se rozezněl pod rukama varhaníka Jana Gottwalda, organologa Arcidiecése olomoucké, který byl tvůrcem restaurátorského záměru a odborně dohlížel na proces obnovy.

Po programu byli všichni pozváni na společný přípitek a pohoštění do Katolického domu.


gallery

K PROJEKTU

Realizace celého projektu trvala tři roky. Farnosti se podařilo získat velkou finanční podporu z různých zdrojů. Nejvíce se na spolufinancování podílely Fondy EHP, a to částkou téměř 15,7 milionu korun. Pouhé tři farnosti z celé republiky uspěly s žádostí o dotaci z Fondů EHP v rámci programu Kultura. Úspěšnost v dané výzvě byla okolo 10 % - to znamená, že jen cca 10 % žádostí bylo vybráno k financování a bučovická farnost byla mezi nimi.

„Fondy EHP jsou fondy, prostřednictvím nichž státy Norsko, Island a Lichtenštejnsko, které nepatří do evropské unie, ale jsou součástí evropského hospodářského prostoru (EHP), přispívají státům střední, východní a jižní Evropy ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů a dále se podílejí na posilování spolupráce s evropskými státy,“ vysvětlila zpracovatelka žádosti o dotaci a administrátorka projektu Marie Matějů. Další významnou podporu poskytl Jihomoravský kraj, a to ve výši 1 milion a 150 tisíc korun. Město Bučovice přispělo částkou 400 tisíc korun. „Na financování přispěly také firmy i mnoho jednotlivých dárců. Všem děkujeme za jejich podporu,“ s vděčností uvedl farář Tomáš Fránek.

Již v průběhu tvorby žádosti o dotaci se podařilo paní Matějů navázat spolupráci se třemi subjekty. Pro úspěch žádosti byl zásadním norský partner URVAL OSLO ART, který se podílel na programu akce Noc kostelů výstavou norského umění. Další dva partneři byli čeští. Sdružení PAMĚŤ se podílelo na vytvoření stálé expozice v předsíni kostela a na zorganizování výstav k tématu perzekuce v době totality. Druhý partner MUSICA SACRA uspořádal odborný varhanní kurz zakončený koncertem pro veřejnost. „Všem partnerům patří poděkování za profesionální přístup a přínos, který v rámci projektu pro farnost přinesly,“ uvedla paní Matějů.

Stěžejním předmětem projektu byly 4 velké veřejné zakázky. Dvě stavební, které se týkaly opravy střechy a opravy fasády bučovického raně barokního kostela, který je nemovitou kulturní památkou. Další dvě zakázky byly zaměřeny na restaurování varhan. Obnova se týkala památkově chráněné skříně s barokní výzdobou a hrací části varhan. Restaurování hracího stroje bylo finančně a časově nejvíce náročné.

V průběhu projektu bylo realizováno více jak 40 malých zakázek. Mezi významnější patřilo vytvoření stálé expozice v předsíni kostela věnované knězi Václavu Drbolovi, jenž se stal obětí komunistického režimu. Dále došlo k vytvoření virtuální prohlídky s virtuální průvodkyní, kterou je možné si prohlédnout na webu farnosti i na webu projektu. Nyní vzniká virtuální 3D model varhan, který bude po dokončení také umístěn na obou webových stránkách.

V letním období byl otevřen interiér kostela pro turisty. K udržení živé funkce chrámu přispěly také doplňkové akce projektu, kterých se uskutečnilo celkem 14. I toto nastavení akcí mělo zásadní vliv na úspěšnost žádosti o dotaci. Jednalo se například o zapojení farnosti do dvou celostátních akcí, a to jarní akce Noc kostelů a podzimní akce zvané Dny evropského dědictví. V létě pak každoročně proběhla instalace putovní výstavy, která byla zahájena vernisáží s besedou na téma perzekuce v době totality. Navíc se konala ještě jedna původně neplánovaná akce, a to 1. Hromniční pouť s průvodem světla přes lesopark Kalvarii a žehnáním městu. „Na myšlenku uskutečnit tuto akci mě přivedlo povinné zpracování strategie následného fungování kostela. Když jsem procházela historické podklady, zaznamenala jsem existenci průvodů, které se v minulosti v Bučovicích konaly v souvislosti s milostnou sochou Panny Marie Hromničné, která se nachází v bučovickém kostele,“ sdělila iniciátorka akce paní Matějů.

Díky požehnání shůry a velkému úsilí všech, kdo byli do projektu zapojeni, bylo uskutečněno to, co se na začátku zdálo být nemožným a nyní se nejen farnost může radovat z krásného díla.

Žehnání varhan a slavnostní zakončení projektu je součástí projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“, financovaného z Fondů EHP 2014-2021.


gallery


Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska